ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಿಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ 

ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಈ ಜೀವನ
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ
ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ತೆರಳಿದುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ

ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ನನ್ನೀ ಮನದೊಳಗೆ 
ಮನೆಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದುದು ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿ ಒಲವ ಸುಧೆ
ಹರಿಸಿ ತೇಲಾಡಿಸಿದರಲ್ಲಾ ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ

ಅದೇ ಮನವನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಮನದಿಂದ
ಹೊರತಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲ 
ಅಶಾಂತಿಯನುಂಟು ಮಾಡಿದುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಡವಿ ನೋವುಂಡು ಎದ್ದು
ನಡೆದು ಪಾಠ ಕಲಿತೆನಲ್ಲಾ ಅದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ
ಹೌದು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: