ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು!

ಸಖೀ,
ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳವರ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು;

ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗಲಷ್ಟೇ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು;

ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: