೨೦೧೪!

ಸಖೀ,
ಬರಲಿದೆಯಂತೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಹದಿನಾಲ್ಕು;ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ
ಎರಡೂ ಸಾವಿರದ
ಸುಖೀ ಬದುಕು;

ನೀನಿರು ಜೊತೆಗೆ
“ವರಿ”ಯಿಂದಾರಂಭಿಸಿ
ಬರದವರೆಗೆ;

ನಾನಿರುವೆ ನಿನಗಾವ
“ವರಿ” ಇರದಂತೆ ,
“ಬರ” ಬಾರದಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: