ನಿಲ್ದಾಣ ನುಡಿದಾಗ!

25 ಮೇ 10

 

ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ

ಕಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೆ

ನಾನೊಬ್ಬನೇ

ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು

ತಮ್ಮ ಕೋನ

ಬದಲಿಸಿದರೂ

ಬಸ್ಸು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ

ನುಡಿಯಿತು ಬೇಸತ್ತ

ಆ ನಿಲ್ದಾಣ

 

ಏನ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ

ನನಗೂ ಇದೆ ಏಕಾಂತದಾಸೆ!

*******************