ನೆರಳೂ ಕಾಣೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?

26 ಮೇ 10

 

ಹಗಲೆಲ್ಲಾ

ನನ್ನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಿರುವ

ನನ್ನ ನೆರಳೂ

ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಕಾಣೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?

 

ಬಾಳ ಬಟ್ಟೆಯಲಿ

ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿ

ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೇ

ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ

ಆಪ್ತರಾದವರೂ

ಕೈಬಿಡುವರೆಂಬ

ಸೂಚನೆ

ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದೇ…

ಜೋಕೆ!

******