ನೆನಪಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ

20 ಮಾರ್ಚ್ 12

ಕಳೆದು ಹೋದವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸದಾ ಅಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಕಳೆದು ಹೋದವರ ಮರೆತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ;

ನೆನಪಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಡುನಡುವೆ ಮರೆವಿನಾಟಗಳೂ ಸಾಗಿವೆ,

ಮರೆತಿಹ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮೂಡಿ ಕಾಡಿವೆ;

ಮರೆತೆವೆಂದವರನ್ನು ನಿಜದಿ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಮರೆಯಲೇ ಆಗದು ಎಂದವರನ್ನೇ ಮರೆತು ನಾವು ಬಾಳುತಿಹೆವಲ್ಲ?

ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಎಂಬೊಂದು ಮಾತಿದೆ,

ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಹೋದವರ ಮುಖ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ?

ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದವರ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನ ಸಾಗಿದೆ,

ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಲಾರೆ ಎಂದವರ ನೆನಪಷ್ಟೇ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ!

***************