ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆ…!?

11 ಫೆಬ್ರ 11

ಮುಖವಾಡ ಹೊತ್ತವರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೋಧಿಸಿದೊಡೆ
ನಗ್ನರಾಗಿ ನಿಂತವರೂ ಪರರ ಹಳಿಯ ತೊಡಗಿದೊಡೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆಯಿದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ!!

ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕೂ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾದೊಡೆ
ಅನಾಚಾರಿಗಳ ಅಂಗಳದಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಸೇರಿ ಇರ್ದೊಡೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆಯಿದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ!!

ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಇರ್ದೊಡೆ
ಸ್ವಂತದಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಹಿರಿಯರಲಿ ಭಯ ಭಕುತಿ ಇಲ್ಲದೊಡೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆಯಿದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ!!

ನೈತಿಕತೆ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಅಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗತೊಡಗಿದೊಡೆ
ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಮನ ಮಾಡಿ ನಿಂದೊಡೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆಯಿದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕಯ್ಯಾ!!

**********************


ಮಕ್ಕಳು ದಾನವರಾದರೆ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು!

03 ಆಗಸ್ಟ್ 10

ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ

ನಿಮಗೆ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೆ


ರಾವಣನನು ದಾನವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರೆಲ್ಲಾ ಜನರು

ಆದರೀ ವಿಭೀಷಣನನು ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಯಾರು ಜರೆಯುತಿಹರು


ಮಾನವನೇ ದಾನವನಾಗುವ ಆತನ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ

ದಾನವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನವರ ನಡುವೆ ದಾನವರು ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರವರು ತಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ


ಸದ್ಗುಣೀ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದವನುಳಿವ ಸದಾಕಾಲ ಮಾನವನಾಗಿ

ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದವ ಮೆರೆಯುತ್ತಲಿರುವ ದಾನವನಾಗಿ


ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವರಾಗದೆ ದಾನವರಾದರೆ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗೊಪ್ಪು
********