ಈರ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ!!!

17 ಜೂನ್ 09
ಮಗಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗ್ ಪೋಯಲ್‍ಡಾ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನಪ್ಪೆ ಎನನ್ ಕೇಂಡಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ
 
ಮಗಲ್‍ನ ಮಿತ್ತ್  ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕುಂಡು
ಮೂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೇ ಉಪ್ಪರೆ ಆ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆ ಓಲುಂಡು 
 
ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ನಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಜೋಕುಲೆನ್ ಮದತ್ ಬದ್ಕ್‍ಂಡ ನಂಕ್ ಏರ್ ಆಪೆರ್ ಸಯ್ಯನ
 
ಭಂಗೊಡ್ ಬದ್ಕರೆ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆವಂದ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಡ್ ಮಗಲ್ ಬೇನೆ ತಿಂದ್‍ಂಡ ನಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಮ್ಮ 
 
ಮಗಲ್ ನಲಿತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್‍‍ಡ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪತ್ತಾ
ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್‍ಲಾ ಖುಸಿಟ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ನಿದಿರೆ ಬರುವತ್ತಾ
 
ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವೊಡಾ ನಮ  ಕಷ್ಟನ್ ಸಹಿಸೊನೊಡು
ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡ್ ಅಂದಾಂಡಾ ಇನಿತ ಬೇನೆನ್ ನಿಂಗೊನೊಡು
 
ಮಗಲ್‍ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಈಲಾ ಫೊದಿಪ್ಪುಲಾ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ
ಈರೊರಿಯೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವರ್ ಅಂದ್‍ಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಿ