ಹಣೆ ಬರಹ!

06 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ 
ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ

ಮೂಡುವ
ಗೆರೆಗಳ
ನಡುವೆ

ಬರೆದಿಹುದು
ನೋಡು
ನನ್ನ

ಹಣೆ
ಬರಹ!

*****