ನೀನಿಂತಾಗೆನಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು!

17 ಮೇ 10

 

ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಚೆಲುವ ನಾ ಕಂಡೆ

ಚಂದಿರನ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗವ ನಾ ಕಂಡೆ

 

ನಿನ್ನ ಒಯ್ಯಾರ ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಚಿತ್ತಾರವಾಯ್ತು

ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಂಡಂತಾಯ್ತು

 

ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಸವನೇ ನೀನು ನಾಚಿಸಿದ ಕಂಡೆ

ಹಂಸದ ಆ ನಡೆಯಿಂದ ನಾನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ

 

ನೀನೆನ್ನ ಕೂಗಲು ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕೂಗಿದಂತಾಯ್ತು

ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹೂ ಎನಲು ನೀನೇ ಕರೆದಂತಾಯ್ತು

 

ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡಂತಾಯ್ತು

ನೀ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗೆನಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು

 

ನನ್ನ ಮನದೊಳಗಿಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಬರೀ ನೀನೇ ನೀನು

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಣ ಬಿಂಬದಲಿ ಬರೀ ನಾನೇ ನಾನು!

*****