ಹಂದರ – ಕಂದರ!

30 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

ಅಂದು ನೀನಾರೋ ನಾನಾರೋ 

 

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಾ ಭೇಟಿ

ಭೇಟಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಿತು ಪರಿಚಯ

ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮೂಡಿತು ಆತ್ಮೀಯತೆ 

ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಚಿಗುರಿತು ಪ್ರೀತಿ

 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಅಧಿಕಾರ

ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾದಾಗ ಅಸಮಾಧಾನ

ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನ

ಅನುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗುಮಾನ

 

ಇದರಿಂದ ಮರೆಯಾಯಿತು ಸರಸ

ನಮ್ಮ ಮನಗಳನಾವರಿಸಿತು ವಿರಸ

 

ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಲವಿನ ಹಂದರ

ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವಿದೆ ಈ ಕಂದರ

 

ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನೀನಾರೋ ನಾನಾರೋ!

 *****