ಸ್ವಗತ!

24 ಜುಲೈ 12

ಸಖೀ,
ಹಗಲಿಡೀ
ನಿನ್ನೊಡನೆ
ನಾ ನಡೆಸಿದ್ದ
ಸಂಭಾಷಣೆ
ಬರಿಯ 
ಸ್ವಗತವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ
ಅನ್ನುವುದರ 
ಅರಿವು 
ನನಗಾದದ್ದು
ನನ್ನ
ಚರದೂರವಾಣಿ
ನಿನ್ನ ಕರೆಯಿಂದ
ರಿಂಗಣಿಸಿದಾಗಲಷ್ಟೇ!
****