ನಿನ್ನ ಸೆರಗು!!!

13 ಏಪ್ರಿಲ್ 09
ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಸೀರೆಯ
ಸೆರಗಾಗಿ
ಸದಾ ನಿನ್ನ
ಮೈಗಂಟಿಕೊಂಡೇ
ಇರುವಾಸೆ,
ನೀ ಮುಖವೊರೆಸಿ
ಕೊಂಬಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಆ
ಮುದ್ದು ಮುಖಕ್ಕೆ
ಮುತ್ತಿಡುವ
ಒಳ ಬಯಕೆ,
ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು
ಸಹಜ;
ಆದರೆ,
ಈಗ
ಹಗಲಿರುಳೂ
ಸೋರುತ್ತಿರುವ
ನಿನ್ನ ಮೂಗನ್ನು
ಅದೇ ಸೆರಗಿನಿಂದ
ನೀನು ಒರೆಸುವುದನು
ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲಾ,
ನನ್ನಾಸೆಯ
ಈಡೇರಿಸದೇ,
ಬಚಾವು
ಮಾಡಿದೆ
ದೇವರೇ
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,
ಸಖೀ,
ಇದು ನಿಜ!
*-*-*-*-*