ಮೈಮರೆತರೂ…ಕೊನೆಗೆ!

13 ಮೇ 12


ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಅಚ್ಚರಿಗೆ
ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ
ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಂತೇ
ಮೈಮರೆತು ನಿಂತು 
ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ
ಮೆಚ್ಚಿ, ಕೊಂಡಾಡಿ,
ಕ್ಷಣವೆರಡು ಕಳೆದು
ಮುಂದಡಿಯಿಡೆ 
ಈ ಮಾನವನದು 
ಮತ್ತದೇ ರಾಗ,
ತಾ ಹೆಚ್ಚು 
ತಾ ಹೆಚ್ಚು,
ತಾ ಮುಂದು 
ತಾ ಮುಂದು 
ಎಂದು, 
ಎಂದೆಂದೂ!
________

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ