ಆತ ನಗುತಿಹನಲ್ಲಿ!!!

06 ಏಪ್ರಿಲ್ 09
ಸಖೀ,
ಕಣ್ಣು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ
ಮನ ಮೆಚ್ಚುವುದು ನಿಜ,
ಅವುಗಳ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ
ಆಸೆ ಆಗುವುದೂ ಸಹಜ;

ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು
ಕೈಗಳ ಚಾಚಿದರೆ ಒಳಿತು,
ನಮ್ಮದಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣು
ಆಗಬಾರದೆಂದಿಗೂ ಸೋತು;

ಮನದೊಳಗೆ ನೂರೆಂಟು
ಬಯಕೆಗಳು ಇರಲಂತೆ,
ಬಯಕೆಗಳೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ
ಹಿಡಿತದೊಳು ಇರಲಂತೆ;

ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವು ಕೊಂಚ
ಹಿಡಿತ ಮೀರಿದರೆ ಸಾಕು,
ಹಾಕಿ ಬಿಡುವನು ನೋಡು
ಆತ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬ್ರೇಕು;

`ನಾನು-ನಾನೇ’ ಎಂಬ
ನಮ್ಮ ಹಾರಾಟ ಇಲ್ಲಿ,
ಸೂತ್ರವನು ಹಿಡಿದಾತ
ಮೇಲೆ ನಗುತಿಹನಲ್ಲಿ !
*-*-*-*-*-*-*-*