ಸುಳ್ಳಿನ ವ್ರತ!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ಸುಳ್ಳಿನ ಬದುಕನ್ನು
ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ,
ಕಪಟದಿಂದಲೇ
ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ,
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ,
ವರುಷ ವರುಷವೂ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತ!


ತಿರುಚಲಾಗದು!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ,

ಯಾರು ಯಾರಿಂದಲೋ
ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟರೂ,
ಸತ್ಯವೆನ್ನುವುದು
ಸದಾ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸತ್ಯ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ
ಸುಳ್ಳೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯ ಎಂದಾದರೂ,
ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ
ಸುಳ್ಳೆನಿಸುತ್ತದಾದರೆ,
ಮೂಲತಃ
ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ!


ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ…

28 ಜುಲೈ 10

 

ಸತ್ಯವನ್ನಾಡಿ

ನೀನೆನ್ನ

ನೋಯಿಸಿದರೂ

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,

 

ಸುಳ್ಳು

ಮಾತುಗಳಿಂದ

ರಮಿಸದಿರು

ಸಖಿ!

 

ನನ್ನ

ಮಾತುಗಳ

ನೀ ಸುಳ್ಳೆಂದರೂ

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,

 

ಅನ್ಯರನು ನಂಬಿ

ನೀನು ಮೋಸ

ಹೋಗದಿರು

ಸಖಿ!

 

ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ

ನೀನು

ಮರುಗದಿದ್ದರೂ

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,

 

ನಿನ್ನ ಮನದ

ನೋವುಗಳ ನನ್ನಿಂದ

ಮುಚ್ಚಿಡದಿರು

ಸಖಿ!

********