ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷ – FAKE JOB OFFER BY VIDEOCON ELECTRONICS

15 ಆಕ್ಟೋ 10

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ನನ್ನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಹೀಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂಥ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೂ ಬರಬಹುದು.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ.

Friedns,
Appended below is the communication I have received through an email from a fake company called Videocon Electronics..
Some of you may also receive such comminucations.
Please do not respond and get fooled.

Dear Applicant,

REF: “VIDEOCON” DIRECT RECRUITMENT’S OFFER.

Good day to you Again from the Video Con,

You have gotten our profile mail and as instructed, you follow and then as per the mail we will be needing you to read it carefully and note down your details for interview and location as well as we will be sending you the flight ticket and employment letter but first we would require you to pay the below fee mention to you through this below account details in the nearest branch and on the name below as well.

“As regards to your salary, you will be paid a maximum of Rs 46,570 p.m. and
Rs 11, 58,840 p.m.”

Upon which you have done so please kindly send us the payment slip through mail for confirmation as it will help us facilitate the documents for the ticket and other requirement for the preparation for your interview date.

REFUNDED DEPOSIT DETAILS OF PAYMENT
HR NAME: MRS SUMAN KHAN / MR WILLIAMS JAMES
REQUIRED PAYMENT: 15,000 INR/-
TIME OF INTERVIEW: 11:30AM
LAST DATE OF DEPOSIT: 20-10-2010

NOTE: WITHOUT THE REQUIRED SECURITY DEPOSIT, PLEASE YOU DO NOT QUALIFY FOR THIS INTERVIEW, SO CALL MR WILLIAMS JAMES ON THE BELOW NUMBER FOR ACCOUNT DETAILS, PLEASE NOTE THAT ONLY AFTER DEPOSIT YOU SHALL RECEIVE THE APPLICATION FORM.

You’re required to confirm us with payment slip as mail and we will get back to you as soon as possible. I am hereby directed to notify our candidates that the LAST/LATE interview date has been extended to 27th October, 2010 to enable all our applicants meet up with fee required by them.

Regards.
Mr. Williams James – (-ii-Executive – HRD)
Videocon Electronics India Ltd.
H.O. – 174, Videocon House,
G.K. Part – 1, Greater Kailash,
Contact us via Email.
Telephone Number: +91-981-150-5124.