ಹಾದಿ ಎಂತಿದ್ದರೇನು?

19 ಆಗಸ್ಟ್ 10

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ
ಹಾದಿ
ಸುಗಮವಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ,
ಅದು
ನಮ್ಮನ್ನು
ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ
ಎಂದು
ಕೇಳಿ
ನೋಡೋಣ;

ಆದರೆ,
ನಮ್ಮ
ಗುರಿಯೇ
ಸುಂದರವಾಗಿದೆ
ಎಂಬ
ಅರಿವಿದ್ದಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮನ್ನು

ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ
ಹಾದಿ
ಎಂತಿದ್ದರೂ
ಚಿಂತಿಸದಿರೋಣ!
********