ಸುಂದರ ಕವಿತೆ!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ನಾನು ಆವಾಗಿನಿಂದಲೂ
ಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, 
ಬರೆಯಲು ಜನ
ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ
ಒಂದು ಸುಂದರ
ಕವಿತೆಯನ್ನು;

ಆಮೇಲರಿವಾಯ್ತು
ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸದೇ,
ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ
ಇರಬೇಕು ಮನದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು!


ಹಾದಿ ಎಂತಿದ್ದರೇನು?

19 ಆಗಸ್ಟ್ 10

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ
ಹಾದಿ
ಸುಗಮವಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ,
ಅದು
ನಮ್ಮನ್ನು
ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ
ಎಂದು
ಕೇಳಿ
ನೋಡೋಣ;

ಆದರೆ,
ನಮ್ಮ
ಗುರಿಯೇ
ಸುಂದರವಾಗಿದೆ
ಎಂಬ
ಅರಿವಿದ್ದಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮನ್ನು

ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ
ಹಾದಿ
ಎಂತಿದ್ದರೂ
ಚಿಂತಿಸದಿರೋಣ!
********