ಕವಿತೆಗಳನು ನೀನೆಂದಿನಂತೆಯೇ ಬರೆದು ಬಿಡು!!!

29 ಮೇ 09
ಸಖ,

ಈ ರೀತಿಯ ಮರುಳು ಮಾತ ನೀ ಮರೆತು ಬಿಡು
ಕವಿತೆಗಳನು ನೀನೆಂದಿನಂತೆಯೇ ಬರೆದು ಬಿಡು

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀನು ಬರೆದುದೆಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿ
ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಅವು ಆಗಿದ್ದವು ಈ ನಿನ್ನ ಸಖಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತೀಗ ಹೇಳು ನಿಜದಿ ನಿನಗೆ ಈ ದುಗುಡವೇಕೆ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯರೇನನ್ನುವರೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ

ಕವಿತೆಗಳ ಬರೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಜಾಯಮಾನ
ಅದ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಎಂತು ಒಪ್ಪುವುದು ನಿನ್ನ ಮನ

ಜನರ ಗೋಜಿಗೇ ನೀನಿನ್ನೆಂದೂ ಹೋಗದಿರು
ಬರೆದುದನ್ನು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ನೀ ತೋರಿಸದಿರು

ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಬರಿದೆ ಬರೆದು ಇಡಬೇಡ
ಜನರು ಏನನ್ನುವರೆನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯೂ ಬೇಡ

ನೋಡಿಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವೆ ನನ್ನೀ ಹೃದಯವನು
ಬರೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಗಳನು

ನೀನು ಬರೆದಷ್ಟನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದುವೆನು
ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೀಡುವೆನು

ನನ್ನ ಜೀವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ ನೀರು
ಅವು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಈ ನನ್ನ ಉಸಿರು

ಆದಕೇ ಬೇಡುತಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎನ್ನ ಸಖ
ಈ ರೀತಿಯ ಮರುಳು ಮಾತ ನೀ ಮರೆತು ಬಿಡು
ಕವಿತೆಗಳನು ನೀನೆಂದಿನಂತೆಯೇ ಬರೆದು ಬಿಡು
*************************