ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ!

08 ಜನ 17

​ಸಖೀ,

ಮಾತಾದರೇನು

ಮೌನವಾದರೇನು

ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ;

ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ

ಅನ್ಯರನು ದೂರಿದರೆ

ಮುರಿದೀತು ನಡುವಿನ ಸಖ್ಯ!

#ಆಸುಮನ


ಒಂಟಿತನವೇ ಮೇಲು!

16 ಆಗಸ್ಟ್ 10

 

ನಮ್ಮನ್ನು

ಸರಿಯಾಗಿ

ಅರಿಯದೇ

ಇರುವವರ

ಮತ್ತು

ಅರಿಯಲು

ಯತ್ನಿಸದವರ

ಸತತ

ಸಖ್ಯಕ್ಕಿಂತ

ಒಂಟಿತನವೇ

ಮೇಲು!

*****