ಸಖಿಯೇ ನನಗೆ ಸಕಲ!!!

23 ಆಕ್ಟೋ 09

ಸಖೀ,

ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ 

ಕವನಗಳಲಿರುವ

ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು

ಸಹೃದಯಿ

ಓದುಗನೋರ್ವ

ಹೀಗಂದ:

 

“ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ,

ಸಖಿಯೇ

ನಿಮಗೆ ಸಕಲ?”

 

ನಾನಂದೆ:

 

“ನಿಜಕೂ

ನನ್ನ ಸಖಿಯೇ

ನನಗೆ ಸಕಲ,

ಸಖಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರೆ

ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು

ಆಗಲಾರವೇ ವಿಕಲ?”