ಸುಳ್ಳಿನ ವ್ರತ!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ಸುಳ್ಳಿನ ಬದುಕನ್ನು
ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ,
ಕಪಟದಿಂದಲೇ
ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ,
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ,
ವರುಷ ವರುಷವೂ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತ!