ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು!!!

06 ಮೇ 09

(ಇದೀಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆತ್ರಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕವನ)

ನೀ ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು;

ನೀ ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ಮೌನದಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು;

ನೀ ಮೂರ್ಖ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು;

ನಾನೀಗ ಏಕಾಂಗಿ
ವಿರಾಗಿ-ತ್ಯಾಗಿ,
ನಾನೀಗ ನಾನಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಆಗಿ!!!

 


ವಿರಾಗಿಯ ಸ್ವಗತ!

04 ಮಾರ್ಚ್ 09
ಕೂಡುತಿದೆ ಅಂತರ 
ನಿನ್ನೆ – ಇಂದಿನ ನಡುವೆ. 
 
ಕಳೆಯುತಿದೆ ಅಂತರ 
ಇಂದು – ನಾಳಿನ ನಡುವೆ. 
 
ವರುಷಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ 
ಉರುಳುತಿಹುದು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ; 
 
ಕಳೆದ ದಿನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು 
ಕಳೆಯಲಿರುವುದಿನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ. 
 
ಮುದುಕನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು 
ಆದರೂ, ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ 
ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ 
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. 
 
ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು, 
ಆದರೂ, ಇನ್ನೇನನ್ನೂ 
ಸಾಧಿಸಲಾರೆ ಎನ್ನುವ 
ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. 
 
ಕೂಡುತಿದೆ ಅಂತರ 
ನಿನ್ನೆ – ಇಂದಿನ ನಡುವೆ. 
 
ಕಳೆಯುತಿದೆ ಅಂತರ 
ಇಂದು – ನಾಳಿನ ನಡುವೆ. 
 
(ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ  ಹುಟ್ಟು, 
ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸಾವು)! 
*************