“ಲಾಡಿ” – “ಲೇಡಿ”

09 ನವೆಂ 09

“ಲಾಡಿ” – “ಲೇಡಿ”!!!

ಜಾರಿ

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ

ನಿಮ್ಮ

ಪೈಜಾಮವನ್ನು

ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಆಕೆ ನೀಡಿ

ಹೊಸ ಲಾಡಿ,

 

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ

ಜಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ

ನೆರವಿಗೆ

ಬರಲಾರರು

ದೆಹಲಿಯ

ಆ “ಲೇಡಿ”!!!

********

 

ಖುಷಿ ಪಡದಿರಿ!!!

ಖುಷಿ ಪಡದಿರಿ

ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ

ಮತ್ತು

ದೆಹಲಿಯ

ಸುಷ್ಮಾ

ಪಾರು

ಮಾಡಿದರೆಂದು

ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಈ ಬಾರಿ

ಕಷ್ಟದಿಂದ,

 

ನೆರೆಪೀಡೀತ

ಪ್ರದೇಶದ

ಮಹಿಳೆಯರು

ನಿಮ್ಮನ್ನು 

ಕ್ಷಮಿಸಲಾರರು

ಪಾರು

ಮಾಡದಿದ್ದರೆ

ಅವರನ್ನು

ನೀವೀಗ

ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ!!!

**********

 

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಂಧುವಾಗಿ!!!

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ

ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸಿ

ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ

ನಿಮ್ಮ

ಬಂಧು ಪ್ರೇಮದ

ಅನವಶ್ಯಕ

ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮಾಡಿದ್ದು

ಸಾಕು

ಯಡ್ಡಿಗಳೇ

ಅಂದು,

  

ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಾ

ಜನತೆಯ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ

ಸ್ಪಂದಿಸಿ

ಮರುಗಿ

ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ

ನೀವು

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ

ಬಂಧುವಾಗಿ

ಮುಂದೂ!!!

******