ಕೋಟು ಕೊಳ್ಳಿರಯ್ಯಾ ಕೋಟು…!

02 ಫೆಬ್ರ 11

ಬನ್ನಿ ಕೋಟು ಕೊಳ್ಳಿರಯ್ಯಾ ಕೋಟು

ಅಂಥಿಂಥ ಕೋಟುಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೆಂಥೆಂಥವರ ಕೋಟುಗಳಿವೆಯಯ್ಯಾ

 

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿವರ್ಯರ ಕೋಟು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೋಟು ಇದಯ್ಯಾ

 

ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರ ಕೋಟು

ಕಂಡ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಂಡಾಯವೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೋಟಿದಯ್ಯಾ

 

ನವ್ಯ ನವೀನ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಕೋಟು

ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಛಾಪುಗಳ ಮೂಡಿಸಿ ಬಂದಿಹ ಕೋಟಿದಯ್ಯಾ

 

ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಹ ವಿಚಿತ್ರ ಕೋಟು

ಎತ್ತ ಕೈ, ಎತ್ತ ಕಿಸೆ, ಕತ್ತು ಎಂದರಿಯಲಾಗದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಹ ಕೋಟಿದಯ್ಯಾ

 

ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರದೀ ಕೋಟು

ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಗಳಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಕೋಟಿದಯ್ಯಾ

 

ಎಡ ಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರದೀ ಕೋಟು

ಅದ್ಯಾವುದೋ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಧೂಳು ತುಂಬಿಸಿದ ಕೋಟಿದಯ್ಯಾ

 

ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲವೀ ಕೋಟು

ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿಂದೆತ್ತಿ-ಬಳಸದೇ-ಕೆಡಿಸದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಹಾಕುವ ಕೋಟುಗಳಿವಯ್ಯಾ

 

ನನ್ನಲ್ಲದೇನಿದ್ದರೂ ಅವರಿವರ ಕೋಟು

ಬೆಲೆ ಅರಿಯದೇ, ಬಲ ತಿಳಿಯದೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಕೋಟುಗಳಯ್ಯಾ

 

ಬನ್ನಿ ಕೋಟು ಕೊಳ್ಳಿರಯ್ಯಾ ಕೋಟು

ಅಂಥಿಂಥ ಕೋಟುಗಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಥೆಂಥವರ ಕೋಟುಗಳಿವೆಯಯ್ಯಾ

********************************

Click here if you want to read this post in English Fonts