ಸುಂದರ ಕವಿತೆ!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ನಾನು ಆವಾಗಿನಿಂದಲೂ
ಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, 
ಬರೆಯಲು ಜನ
ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ
ಒಂದು ಸುಂದರ
ಕವಿತೆಯನ್ನು;

ಆಮೇಲರಿವಾಯ್ತು
ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸದೇ,
ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ
ಇರಬೇಕು ಮನದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು!