ಸಂದೇಶ ತಿನ್ನಿ!

12 ಆಗಸ್ಟ್ 12

 

ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ 
ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ 
ಬೇಳೆಗಳ
ಬೆಲೆಗಳು
ಗಗನಕ್ಕೇರಿ 
ಸಿಗದಿದ್ದರೆ
ಏನಂತೆ ಕೈಗೆ,

ಸರಕಾರ
ನೀಡಲಿದೆಯಂತೆ 

ಮೊಬೈಲು
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ,

ಬೇಕೆಂದಾಗ
ಹುಸಿ ಕರೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು
ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ
ಹೊಸ ಹೊಸ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು
ತಿನ್ನಿ, ತಿನ್ನಿಸಿ
ಮಂದಿಗೆ!
******