ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯಬೇಡ!

28 ಜೂನ್ 12

ಸಖೀ,
ಅವರಿವರ 
ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು 
ಸ್ನೇಹವನೇ
ಮುರಿಯುವ
ಮಾತನ್ನು ನೀ
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು;

ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಈ ಸ್ನೇಹ
ಬೆಳೆಸುವ
ಮೊದಲು ನೀ
ಅವರಾರನ್ನೂ
ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ 
ನೋಡು!
*****