ಆದ್ವಾನಿಯವರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ!!!

25 ಆಗಸ್ಟ್ 09

ಆದ್ವಾನಿಯವರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ
ಮಾತನಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ

ಮುಂದಿನ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ
ನೀವಿರದಿದ್ದರೂ ಭಾಜಪಾದಲ್ಲೊಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲಾ

ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಇದು ನಿಜಕೂ ಸತ್ಯ
ಇನ್ನೈದು ವರ್ಷ ಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಪಥ್ಯ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಓರ್ವ ಧೂರ್ತ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ
ಆತನಂತೆಯೇ ಕಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡಲು ಆತನಿಗೇಕೋ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಅಂದು ಜಿನ್ನಾನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರ ಹರಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದಿರಲ್ಲ
ಇಂದು ಜಸ್ವಂತ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಗಿಯುತಿಹರಲ್ಲಾ

ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಭೀಷ್ಮನಂತೆ ಮೌನಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯದಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೌನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನೀವರಿತಿರಿ

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷವನು ಯಾರೂ ಉದ್ಧರಿಸಲಾರರು
ನೀವು ಮುಂದೆ ಪರಿತಪಿಸಿ ಗೋಗರೆದರೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಾರರು