ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಚಿದಂಬರಂ ಕಲಿತ ಪಾಠ!

08 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

 

ಅಂದಿನ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ

ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲರನ್ನು

ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು

ಬಾಂಬು ವಿಸ್ಫೋಟಿಸಿದಾಗ

ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು;

 

 ಇಂದಿನ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ

ಚಿದಂಬರಂ ಬಲುಜಾಣ

ಆತ ಸದಾ ತೊಡುವುದು

ಬರೀ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ

ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲೆಂದು!

******