ದೇವರೇ ರಜೆ ಹಾಕಿದರೇ?

26 ಮೇ 10

 

ನಡೆಯಲು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟು

ಕಾಲುಗಳನ್ನು

ನೀಡಿದವನ

ಮಾತನ್ನೇ ಮೀರಿ

ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ

ಹಾರಾಟ ಇಲ್ಲಿ

 

ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ

ಹಾಗಾದರೆ

ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲವೇ

ಎಂದ ಆ ದೇವರು

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು

ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ

ಎಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ

ತೆರಳುತ್ತಾನೆ

ರಜೆಯಲ್ಲಿ

 

ಆಗ ನೋಡಿ

ಹಾರಾಡುವ

ಬಾನಾಡಿಗಳು

ಕಾರಣವೇನೂ

ಇಲ್ಲದೆಯೇ

ರೆಕ್ಕೆಮುರಿದು

ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ

 

ಅಮಾಯಕ

ಜೀವಗಳು

ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು

ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು

ಬೇಡಿ ರಜೆಯಿಂದ

ಮರಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ

ಹಾಜರಾಗಿಸುತ್ತವೆ!

***************