ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜನುಮದ ಬಾಂಧವರು!

13 ಏಪ್ರಿಲ್ 10

ನೆನಸಲು

ನಾವು

ಬಯಸದೇ

ಇದ್ದರೂ

ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ

 

ನೆನಪಾಗಿ

ಕಾಡುತಿಹರು

ಹಗಲಿರುಳೂ

ನಮಗವರು

ಬಹಳಷ್ಟು

 

ನಾವು

ಬಯಸದೇ

ಹಗಲಿರುಳೂ

ನಮಗೆ

ನೆನಪಾಗಿ

ಕಾಡುವವರು

 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ನಮ್ಮ

ಅದ್ಯಾವುದೋ

ಜನುಮದ

ಬಾಂಧವರು

*****