ಬದುಕುವ ಕಲೆ!

12 ಆಗಸ್ಟ್ 12

ದುಬಾರಿಯಾದ
ಬದುಕುವ
ಕಲೆಯನ್ನು
ಕಲಿಯುತ್ತಾ
ಕಲಿಯುತ್ತಾ
ಕಿಸೆಯೆಲ್ಲಾ
ಖಾಲಿಯಾಯ್ತು,
ಖಾಲಿ
ಕಿಸೆಯವನ

ಮಡದಿ
ಮಕ್ಕಳ

ಬಾಳು 
ಬೀದಿ
ಪಾಲಾಯ್ತು!

ಕೊನೆಗೂ
ಕಲೆಯಂತೂ
ಕಲಿತಿದ್ದಾಯ್ತು
ಆದರೆ
ಬದುಕಲು
ಬಾಳೇ

ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು!
********