ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ!!!

16 ಆಕ್ಟೋ 09

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ

ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದಗಳದೇ ಹಾವಳಿ

 

ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಈ ಪಟಾಕಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳು

ಅವುಗಳ ಹಿಂದಡಗಿವೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಕ ವೇದನೆಗಳು

 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಲಿ ನೀಡಿ

ನಮ್ಮ ಮನ ಮನರಂಜಿಸಲು  ದಿನವೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ

 

ಪ್ರತೀ ವರುಷ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ

ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಾಗದಂತೇ ಇದೆ

 

ಕಿವಿಗಳಿಗಾಗುವ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಸೇರಿ

ಮುಂದೆ ಏಳು ದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಮೂಗುಗಳು ಸೋರಿ

 

ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕದ್ದು

ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಅಡಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಬಾಂಬಿನ ಸದ್ದು

 

ಏನೇ ಆದರೂ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬವಿದು

ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಮರೆತರೂ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವ ಆಚರಣೆಯಿದು

 

ಕರುಣೆಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನೆಂದೂ ಸಹನೆಯೆಂಬ ತೈಲ ಹೋಗದೆ ಅಗಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿ ಮನದಲ್ಲೂ ಸದಾ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ

 

ಒಂದು ಮನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕೊಟ್ಟು

ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯುವಂತಾಗಲಿ ಜಗದಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯ ಗುಟ್ಟು