ಮರುಳುಕವಿ ಎನ್ನುವೆಯಾ ನೀನು?

05 ಮೇ 10

 

 

ಸಖೀ

ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು

ಸಂತೈಸಲು ಯತ್ನಿಸದೇ

ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿದ್ದ

ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣಿ

ಎನ್ನುವೆಯಾ ನೀನು?

 

ಅಲ್ಲಾ,

ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೂ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ

ನಿನ್ನ ಅಂದವನು

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ

ಸವಿಯುತ್ತಾ

ಬಣ್ಣಿಸಲು

ಮನದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ

ಹೆಣೆಯುತಿದ್ದ

ನನ್ನನ್ನು

ಮರುಳುಕವಿ

ಎನ್ನುವೆಯಾ ನೀನು?

*****