ಮುಂಗಾರು, ಅಂದು – ಇಂದು!

16 ಜೂನ್ 12

ಸಖೀ,

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ,
ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧದಂತೆ,

ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸದಾಕಾಲ ಇಳೆಯ
ತಂಪಾಗಿರಿಸಿ, ಬಸಿರಾಗಿಸಿ, ಹಸಿರಾಗಿಸಿ,
ಮಳೆಗಾಲವಿಡೀ ಸಂತಸ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತಂತೆ;

ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮುಂಗಾರು ನೋಡು,
ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರ
ಪ್ರೇಮ ಕತೆಗಳಂತೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದಂತೆ,

ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸುರಿಸಿ, ಹುಸಿ
ಬಸಿರಾಗಿಸಿ, ಹಸಿರಾಗಿಸಿ, ಮತ್ತಾರದೋ
ನೆನಪಾದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಬಿಡುವುದಂತೆ!
***********************