ಮೂರು ಹನಿಗವನಗಳು!!!

04 ಡಿಸೆ 09

ಮೌನ – ಪ್ರಾಣ

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೀ
ಸುದೀರ್ಘ
ಮೌನ,
ತೆಗೆಯುತಿಹುದು
ನನ್ನೀ
ಪ್ರಾಣ!!!

********

 

 

ಸ್ಪೂರ್ತಿ – ಜಾಸ್ತಿ!!!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ
ಕೊಂಡಾಡಿ,
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ
ನೀಡುತಿರಲು
ಸ್ಪೂರ್ತಿ,
ನಿಜದಿ
ನಾನು
ಬರೆಯಬಹುದಿನ್ನೂ
ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ!!!

********

 

 

ಧ್ಯಾನ – ಅಧ್ವಾನ!!!

ಸಖೀ,
ನನಗೀಗ
ಹಗಲಿರುಳು
ನಿನ್ನದೇ
ಧ್ಯಾನ,
ಅದರಿಂದಾಗಿ
ನಮ್ಮ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗಿದೆ
ಅಧ್ವಾನ!!!

********