ಬೆದರಿಸುವೆಯೇಕೆ?

18 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

 

ಸಖೀ,
ನನ್ನ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ 
ಹುಡುಕುವ 
ಯತ್ನಮಾಡಲೂ
ಭಯಪಡುವ
ನೀನು,

ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕೇಳುವ
ನನ್ನನ್ನೇ
ಈ ಪರಿ

ಬೆದರಿಸುವ
ಕಾರಣವೇನು?
*****

 

 


ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ…!!!

22 ಸೆಪ್ಟೆಂ 09

 

ಸಖೀ,

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ

ಮಾತುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವುದಲ್ಲ

ಕೋಪ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದಿರುವುದಲ್ಲ

ತಪ್ಪುಗಳೇನಿದ್ದರೂ  ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವಾಗುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ  ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಲ್ಲ

ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇರುವುದು

 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಜನರೆದುರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದಲ್ಲ

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು