ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ದಾನ!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗೋ,
ಯಾವುದೇ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗಾಗೋ,
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ
ಹುಂಡಿಗಳಿಗೋ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ
ಧನವನ್ನು ನಾವು
ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, 
ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯಫಲ
ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ,
ನಾವು ದಾನ 
ಮಾಡುವ ಆ ಧನವನ್ನು, 
ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ
ಸಮ್ಮತವಾಗಿಯೇ 
ಸಂಪಾದಿಸಿರಬೇಕು!