ಬೆಳೆಯುವುದೆಂತು?

16 ಜೂನ್ 10

ಸಖೀ

ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು

ಬೆಳೆಯಲು

ನೆಲ-ಜಲ-ಗೊಬ್ಬರ

ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು

ಸರಿತೂಕದಲಿ

ನೀ ನೋಡು

 

ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ

ಸೊಕ್ಕೆದ್ದು ಬೆಳೆಯುವುದು

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ

ಇದ್ದರೂ ಕಾಡು ಮೇಡು

 

ಅಂತೆಯೇ

ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ

ತಂತಾನೇ ಬುದ್ಧಿಗಳು

ಹಾಳು – ಕೀಳು

 

ಒಳ್ಳೆಯದನು ಬೆಳೆಸಲು

ಅನವರತ ಶ್ರಮಬೇಕು

ಅದಕಾಗಿ

ಈ ಜೀವನವನೇ

ತಪಸ್ಸಾಗಿಸಬೇಕು

ನೀ ಕೇಳು!

*-*-*-*-*