ನೀ ನಗುತಿರು!

01 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನಗು
ನನಗಾಗಿಯೇ
ಆಗಿರಬೇಕು
ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರೆ, ನೀನು 
ಸದಾ ನಗುತಿರು;

ನಿನ್ನ ನಗು
ಸದಾ ಅನ್ಯರನ್ನು 
ನಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು
ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರೆ, 
ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ 
ಸದಾ ನೀನಿರು!

 


ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?

13 ಮೇ 12

ನಾನೇ ನೀನು 
ನೀನೇ ನಾನು
ಅಂತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ತನ್ನ ಉಸಿರು
ನಿಂತ ನಂತರ,
ನನ್ನಮ್ಮ 
ಹೀಗಂದಿರಬಹುದೇ: 

ಉಸಿರಿಲ್ಲದ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ನಾನೇ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?
ಆದರೆ ನಿನ್ನುಸಿರಿನಲಿ
ನಾನೇ ಎಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?
_______