ಹೋಗ್ರೀ ಸುಮ್ನೇ…!

27 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

“ನಾನು”
“ನಾನು”
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಯಡ್ಡಿ,

ಆತನೊಳಗಿನ
“ನಾನು”
ಇನ್ನೂ
ಹೋಗಿಲ್ಲ
ನೋಡಿ,

ಹಾಗಾಗಿ
ಆತನೇ
ಹೋಗಲಿ,
ಬಿಡಿ!
***


ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ!

07 ಸೆಪ್ಟೆಂ 12

 

ಸಖೀ,

ನೀನು
ಅದೇನು
ನುಡಿದರೂ
ನಾನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ,

ನೀನು
ಅದೇನು
ಮಾಡಿದರೂ
ನಾನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ,

ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಇನ್ನಾರು
ಯತ್ನಿಸಿದರೂ
ನಾನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ,

ನನ್ನೊಳಗಿನ
ನಾನು 
ಸಾಯಬೇಕಾದರೆ
ನಾನೇ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು,

ನನ್ನ
ಒಳಗಿನ
ನನ್ನಿಂದ
ನಾನೇ
ದೂರವಾಗಬೇಕು!
**********

 


ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?

13 ಮೇ 12

ನಾನೇ ನೀನು 
ನೀನೇ ನಾನು
ಅಂತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ತನ್ನ ಉಸಿರು
ನಿಂತ ನಂತರ,
ನನ್ನಮ್ಮ 
ಹೀಗಂದಿರಬಹುದೇ: 

ಉಸಿರಿಲ್ಲದ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ನಾನೇ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?
ಆದರೆ ನಿನ್ನುಸಿರಿನಲಿ
ನಾನೇ ಎಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲಿ?
_______