ನಾ…ನಲ್ಲ!

12 ಆಗಸ್ಟ್ 12

ನಿನ್ನ
ಆದೇಶಗಳ
ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ
ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ
ಇದ್ದು,
ಇದೀಗ
ನನ್ನೊಳಗೇ 
ನಾನಿಲ್ಲ,

ಹೌದು ಕಣೇ
ನೀನು
ಅದೇನೇ

ಹೇಳು,
ಈಗ 
ನಾ…ನಲ್ಲ!
*****


ಕಾದಿರುವವಳ ಪ್ರಶ್ನೆ…!!!

09 ಏಪ್ರಿಲ್ 09
ನಾನು,
ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹಾದಿಯಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಾನು,
ಬರೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ,
ದಿನವೂ ನನಗೆ;

ನಾನು,
ಶಬರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾದ
ನನ್ನ ಹೃದಯವನು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿರುವೆ,
ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸವಿಯಾದ
ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನಗಳನೆಲ್ಲಾ
ನಿನಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರುವೆ;

ನಾನು,
ಸೀತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ,
ಈ ಸಮಾಜದ (ಲಂಕೆಯ)
ಕಿರುಕುಳಗಳನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ.

ಗೊತ್ತು ನೀನು ರಾಮನಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ
ನೀ ಬಂದೇ ಬರುವೆ.

ಆದರೆ, ನಲ್ಲಾ,
ನೀ ಎಂದು ಬರುವೆ?