ಈ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇನಾ… ಅಷ್ಟೇನಾ…?

18 ಆಕ್ಟೋ 10

 

“ಸಖೀ,

ಈ ಜೀವನ

ಇಷ್ಟೇನೇ

ಈ ಜೀವನ

ಅಷ್ಟೇನೇ

ಅನ್ನದಿರು

ಸುಮ್ಮನೇ

ನಿಜವಾಗಿ

ಹೇಳು

ಈ ಜೀವನ

ನಿನಗಿಷ್ಟಾನಾ?”

 

“ಇಷ್ಟೇ ಆಗಲೀ

ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲೀ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು

ಈ ಜೀವನವೂ

ನನಗಿಷ್ಟಾನೇ,

ನೀ ಹೇಳು

ಈ ಜೀವನ

ನಿನಗಿಷ್ಟಾನಾ?”

 

“ಈ ಜೀವನ

ನಿನಗಿಷ್ಟ

ಅನ್ನುವ

ನೀನು ನನಗಿಷ್ಟ,

ನನಗಿಷ್ಟಳಾದ

ನೀನು ನನ್ನ

ಜೊತೆಗಿರಲು,

ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಸಖೀ,

ಈ ಜೀವನವೂ

ನನಗಿಷ್ಟಾನೇ!”

****