ಅಧ್ಯಾತ್ಮ!

16 ಜೂನ್ 12

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಈ ವೇದ,
ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ,
ಇವನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟಗೊಳಿಸದೇ ಈ ಎರಡು
ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಥ್ಯ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ 
ನೆಲೆಯೂರಿ ನಿಂತಿರುವುದು ದೈವತ್ವ,
ದೈವತ್ವ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಅಧರ್ಮವಿರದೆ ಧರ್ಮದ್ದೇ ಅಧಿಪತ್ಯ!
*****************