ಇರಲು ಬಿಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವರುಷ!

16 ಜುಲೈ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಏರಿದಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಾ ಇಳಿಯಲೂ ಬಿಡು ದೇವ
ಏರಿದಷ್ಟೇ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಾ ಇಳಿಯಲೂ ಬಿಡು ದೇವ

ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ತರಾತುರಿ ನಿನಗಿರಬಹುದೇನೋ
ನನ್ನ ಆಟವ ಮುಗಿಸೋ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರಬಹುದೇನೋ

ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತಿರುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ದೇವಾ
ಆದರೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಬಿಡಲಾಗದು ಸುಲಭದಿ ಜೀವ

ಐವತ್ತಾಯಿತು ಹರಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇದು ನೂರಾಗುವಂತೆ
ಮನದೊಳಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕೈಗೂಡಿಸಲಾಗುವಂತೆ

ಇರಲು ಬಿಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವರುಷ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ
ಕರೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಮೆರೆಯ ತೊಡಗಿದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ
**********************************