ಮಗಳಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ!

13 ಮೇ 12

ದಯವಿಟ್ಟು,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ
ದೇವ ಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿ
ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು,
ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು
ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ
ಆಹ್ವಾನಿಸು.

ಆಮೇಲೆ,
ನಿನಗಾವ ಭಯವೂ ಇರದು,
ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗವು
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ನಡೆಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಂಬ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವ
ಆವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರದು!
____________