ಮಕ್ಕಳು ದಾನವರಾದರೆ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು!

03 ಆಗಸ್ಟ್ 10

ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ

ನಿಮಗೆ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೆ


ರಾವಣನನು ದಾನವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರೆಲ್ಲಾ ಜನರು

ಆದರೀ ವಿಭೀಷಣನನು ರಾಕ್ಷಸನೆಂದು ಯಾರು ಜರೆಯುತಿಹರು


ಮಾನವನೇ ದಾನವನಾಗುವ ಆತನ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ

ದಾನವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನವರ ನಡುವೆ ದಾನವರು ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರವರು ತಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ


ಸದ್ಗುಣೀ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದವನುಳಿವ ಸದಾಕಾಲ ಮಾನವನಾಗಿ

ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದವ ಮೆರೆಯುತ್ತಲಿರುವ ದಾನವನಾಗಿ


ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವರಾಗದೆ ದಾನವರಾದರೆ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಎನ್ನುವುದೇ ನನಗೊಪ್ಪು
********