ಕೊಡೆಗಳಿವೆ ಜಗದಿ!!!

20 ಜುಲೈ 09

ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಡೆಗಳಿವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡೆಗಳಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರವಿಲ್ಲ
ಆದರೀಗ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಡೆಗಳ ಅರಸಿ ಯಾರೂ ಹೋಗುವವರಿಲ್ಲ

ಕೊಡೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಾರವು ತಂತಾನೇ ನಾವು ಇರುವೆಡೆಗೆ
ತಾವೇ ಅರಳಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡವು ನಮ್ಮ ಸುಡುತಿರುವ ತಲೆಗಳಿಗೆ

ಕೊಡೆಯ ಕೊಂಡುಕೊಂಬ, ಇಟ್ಟುಕೊಂಬ ರೂಢಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು
ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಯ್ತೆಂಬ ನಮ್ಮ ಚಾಳಿಯ ಬಿಡಬೇಕು

ದುರಾಲೋಚನೆಗಳ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ತೊಯ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ
ಹಂಬಲ ಈ ಮನಕೆ ಇರುವತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕಾಯುವ

ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಡೆಗಳುಂಟು ನಿಜದಿ
ದುರಾಲೋಚನೆಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಚಿತ್ತ ಯಾರಿಗುಂಟು ಜಗದಿ